Nová přírodní památka v Českém lese!

Správa CHKO Český les vyhlásila novou Přírodní památku Kolowratův rybník. Památka se nachází na Černém rybníce v lesích 2 km západně od města Přimda. Celková rozloha památky je necelý 1 ha a byla vyhlášena z důvodu ochrany početné populace rosnatky prostřední. V Českém lese se jedná o poslední větší populaci tohoto druhu. Odhadovanou početností několika tisíc jedinců patří tato lokalita dokonce k nejbohatším v České republice.

Rosnatka prostřední je blízká příbuzná běžnější rosnatky okrouhlolisté, s kterou se na známých lokalitách v Českém lese vyskytuje společně. Od rosnatky okrouhlolisté se rosnatka prostřední odlišuje především tvarem listů. Zatímco rosnatka okrouhlolistá, jak už název napovídá, má listy okrouhlé, přibližně stejně široké jako dlouhé, tak listy rosnatky prostřední jsou výrazně protáhlé. Rosnatka prostřední se v České republice vyskytuje především v Třeboňské pánvi. V Českém lese byl tento druh znovu nalezen po sedmdesátileté pauze v devadesátých letech minulého století a je zde nyní znám ze dvou lokalit.

Na území CHKO Český les se v současnosti nachází 26 maloplošných zvláště chráněných území - 1 Národní přírodní rezervace (NPR Čerchovské hvozdy), 1 Národní přírodní památka (NPP Na Požárech), 17 Přírodních rezervací a 7 Přírodních památek. Pod Správu CHKO Český les dále spadají tři maloplošně zvláštně chráněná území, která se nacházejí mimo území CHKO (NPP Americká zahrada, NPR Chejlava a NPP Pastviště U Fínů).
Maloplošně zvláště chráněná uzemí (MZCHÚ) jsou nejcennější části území regionu a podchycují například reprezentativní lesní porosty s původní skladbou dřevin, mokřadní biotopy nebo geologicky významné lokality. Vytvářením reprezentativní sítě MZCHÚ s odpovídající péčí zajišťuje Správa CHKO Český les centra ochrany biologické rozmanitosti naší krajiny. Význam MZCHÚ spočívá především v zajištění speciální ochrany typických biotopů regionu a kriticky a silně ohrožených druhů a vytvoření sítě základních center ochrany biodiverzity.