Českým lesem
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Odkazy Kniha návštěv Kontakty
Doporučujeme
Kostely, kaple

MĚSTA A OBCE


Chebsko


Dolní Lažany
Ves nacházející se v malebné krajině na úpatí Dyleňského lesa. Nejhodnotnějšími stavbami jsou dvě dochované a citlivě opravené usedlosti s hrázděným patrem v horní části západní strany návsi. Obec patří k památkově poměrně hodnotným sídlům, přestože obec byla po roce 1945 narušena demolicemi.

Dolní Lipina
Obec nacházející se cca 6 km jihovýchodně od Chebu v podhůří Českého lesa. Dolní Lipina představuje hodnotný a přitom málo známý soubor chebské lidové architektury. V obci se dochovalo několik zemědělských usedlostí. Pozornost zasluhují některá hospodářská stavení. Obec není hyzděna žádnými rušivými novostavbami.

Doubrava
Obec ležící na nejsevernějším úpatí Českého lesa. Doubrava představuje spolu s nedalekou Salajnou nejvýznamnější soubor chebské lidové architektury. Nejhodnotnější a nejlépe udržovanou stavbou je Rustlerův statek, který je zpřístupněn jako soukromé národopisné muzeum.

Salajna
Obec je tvořena rozvolněnou zástavbou velkých čtyřbokých dvorců v délce 2 km v malebném údolí Šitbořského potoka. Nejhodnotnější usedlosti se dochovaly v jižní části vsi. Zástavba se vyznačuje vysokým podílem hrázděných staveb.Plánsko


Dolní Jadruž
Obec ležící v podhůří Českého lesa západně od Plané. Zástavba vesnice je soustředěna kolem mimořádně rozlehlé návsi. Dominantou vesnice je školní budova z roku 1855 stojící na severní straně návsi. Ve vsi je dochováno i několik lidových staveb, charakteristických pro zemědělskou oblast podůří Českého lesa.

Horní Jadruž
Ve vsi dochován unikátní soubor lidové architektury, patřící k nejhodnotnějším na Tachovsku. Zástavba velký usedlostí reprezentuje vývoj venkovské architektury západočeského pohraničí od 17. století až po první třetinu 20. století.

Chodský Újezd
Rozlehlá obec s dominatou pozdně barokního kostela Povýšení sv. Kříže. Velmi hodnotnou sakrální památkou boží muka z roku 1638 před domem čp. 57. Z dalších významných staveb v obci lze jmenovat pozdně barokní faru v sousedství kostela, řadu domů s hrázděným štítem a za shlédnutí stojí i některé hospodářské budovy. Jméno Chodský Újezd získala obec teprve v roce 1965, protože původní název Svatý Kříž byl ideologicky nevhodný.

Planá – Město
v podhůří Českého lesa se zachovalou a hodnotnou architekturou - www.muplana.cz.

Zadní Chodov
Vesnice s rozlehlým návesním prostorem, v kterém se nachází rybník a kostel Nejsvětější Trojice. Ve vsi se dochavala celá řada historicky cenných objektů. Velmi hodnotná je roubená stodola u čp. 38, která je v regionu unikátní.Tachovsko


Bor
Městečko, pojmenované podle borového lesa, s dominantou raně gotického vodního hradu, přestavěného v 16. stol. na zámek, s nápadnou věží, dnes v novogotickém "kabátě". Poutní barokní kostel sv. Mikuláše pochází z 18. stol., barokní radnice z konce 17. stol.

Diana
Osada Diana vznikla v místě bývalé sklárny. V roce 1742 Novohradští z Kolowrat postavili barokní lovecký zámeček na půdorysu klasicistního kříže (projekt připisován Janu Blažeji Santinimu). Střed je tvořen pavilonem s kopulí, na které je sedící kovový jelen. Od roku 1960 byl v zámku několik desítek let domov důchodců, dnes patří Diana znovu Kolowratům a nevyužívá se. Okolo zámku je anglický park s mnoha zajímavými dřevinami a obora. Severně od zámku se nachází dřevěná kaple, zasvěcená Matce Boží a svaté Žofii, která byla postavena v roce 1939. hrabětem Kolowratem ve vlastním dřevozpracujícím podniku, který byl v osadě v té době - www.mubor.cz.

Broumov

Dubec
Malebná ves rozložená kolem návesního rybníčka s dominantou kostela Archanděla Michaela. Kostel jehož gotické jádro bylo barokně přestavěno. K jižní strana kostela přiléhá věž s cibulovitou bání. Ve vsi dochován jeden z  posledních roubených domů v regionu.

Jadruž
Ve vsi je zachován velice hodnotný soubor zděné architektury podhůří Českého lesa. Poměrně silně jsou zde zastoupeny stavby z 19. století.

Lesná

Malé Dvorce
Malebná vesnička, jejíž architektura se dochovala v téměř nedotčené podobě z počátku 20. století.

Maršovy Chody
Ves s dobře dochovanými usedlostmi z 19. a první třetiny 20. století.

Milíře

Olešná
Obec ležící v podhůří Českého lesa na západním úpatí Sedmihoří. Nejvýznamnější památkou vsi je v  současnosti chátrající vrchnostenský areál. Součástí areálu je bývalý panský dům. Dominantou celého areálu je mohutná pozdně barokní sýpka. Součástí dvora je i kostel sv. Anny, který je rovněž ve velmi špatném stavu.

Ostrov
Jedna z nejcennějších a nejlépe dochovaných obcí Tachovska. Nejcennější stavbou ve vsi je dům č.p. 9 s hrázděným štítem na severozápadním okraji vsi.

Přimda
Na osamoceném vrchu nad stejnojmennou obcí vypíná se zdaleka viditelná zřícenina hradu, uváděného již r. 1126. Posádka střežila hranici a starou zemskou stezku, vybíralo se tu i clo. Významná pohraniční pevnost byla českými panovníky dávána do zástavy, jiné „hlavy pomazané“ okusily pohostinnost místního žaláře (skončil tu i Přemyslovec Soběslav a v  r. 1247 po neúspěšném pokusu o převrat i pozdější český vládce Přemysl Otakar II.). Dominantou areálu je mohutná zřícenina románské obytné věže – donjonu, v přízemí až se 4 m vysokým zdivem. V přístavku u věže je dochován románský prévet (záchod). Hrad je národní kulturní památkou. V podhradí stojí významný původně gotický kostel sv. Jiří ze 14. stol.

Stráž
Městečko Stráž bylo sídlem přimdských Chodů, kteří střežili českou hranici. Architektura městečka není příliš zachovalá. V roce 1876 postihl začnou část Stráže požár. Ve 2. polovině 20. století byla část náměstí narušena demolicemi a novostavbou základní školy. Fasády většiny domů prodělaly modernizaci. Malé městečko se však může chlubit třemi kostely. Dominantní kostel sv. Václava stojící uprostřed náměstí, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a kostel sv. Ducha stojící u zázračného pramene. Zázračný pramen je minerální pramen. Dnes je kostel zpustlý a minerální pramen zanesen odpadem.

Tachov
Z původní románské osady vzniklo ve 13. stol. královské město, jehož historický střed je dnes městskou památkovou zónou. Město leželo na významné stezce – trase korunovačních jízd českých králů do Norimberka ve 14. stol Za husitských válek zde vojsko vedené Prokopem Holým slavně porazilo křižáky a zmocnilo se i města. Již v době románské tady stál hrad, který dal kníže Soběslav I. v letech 1126 až 1131 zpevnit. Později objekt zpustl, byl přestavěn na barokní zámek a po požáru a následné obnově získal klasicistní vzhled. Z původního hradu se dochovalo zdivo sklepení, spodní část válcové věže a část zdí v obou zámeckých křídlech. Obvod města lemuje souvislý pás středověkých hradeb se 16 baštami ze 14. stol. Zajímavá je městská zástavba, nejhezčí je tzv. Česká hospoda na náměstí. Arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Marie je původně gotickou bazilikou ze 14. stol., prošel několika úpravami i „úrazy“ (bombardování, požáry). Ve františkánském klášteře (s kostelem sv. Maří Magdaleny) z let 1686 – 90 sídlí muzeum. Zřejmě nejstarší dochovanou stavbou je bývalý hřbitovní kostel sv. Václava ze 13. stol. upravený na hrobku (dnes sbor církve československé husitské).

Valcha
Malá vesnička ležící na východním okraji stejnojmenného přírodního parku. Domy jsou stavěné z  mohutných nahrubo opracovaných žulových kamenů. Zajímavostí je kamenná lávka přes Čankovský potok sestavená z několika velkých žulových kvádrů.Horšovskotýnsko


Borovice
Obec se svou dobře zachovalou návesní strukturou patří mezi nejlépe zachovalé vesnice Horšovskotýnska. Vesnice nabízí pěkné výhledy západním a severozápadním směrem.

Horšovský Týn
Malebné městečko v podhůří Českého lesa, jehož charakteristický ráz vytvářejí především původně gotické měšťanské domy, jejichž štíty byly v 18. století barokně zdobeny. Na náměstí stojí zbarokizovaný pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla, z jehož věže je možné přehlédnout město i jeho okolí. Jednou z nejstarších církevních staveb ve městě je kostel sv. Apolináře z poloviny 13. století na Velkém předměstí. Výraznou krajinnou dominantou v blízkosti města je pozdně gotický kostel sv. Anny, který je vidět ze silnice Horšovský Týn – Folmava.

Křakov

Semněvice

Poběžovicko

Bělá nad Radbuzou
Městečko v půvabné poloze při řece Radbuze s raně barokním kostelem Bolestné P. Marie z let 1696 – 97 empírově přestavěným zámečkem z r. 1614. Nádherný je kamenný barokní most přes Radbuzu s barokními sochami z  doby kolem r. 1720.

Hvožďany
Malebná vesnička v těsném podhůří Českého lesa s typickými příklady relativně mladé venkovské architektury.

Ohnišťovice

Pivoň
Mezi svahy Pivoňských hor se ukrývá ves Pivoň s někdejším klášterem augustiniánů, vybudovaným ve 13 .stol. a poprvé písemně doloženým r. 1379 (podle legendy byl ovšem založen již v roce 1040 na paměť vítězství Břetislava nad Lotharem). V r. 1800 byl areál přeměněn na zámek s velkostatkem. Ve 13. stol. byl postaven kostel Zvěstování P. Marie – z původní svatyně se dochoval raně gotický presbytář s křížovou klenbou. Po požáru r. 1688 byl barokně upraven.

Poběžovice
Dominantou obce je raně gotický zámek (přístupný), který vznikl přestavbou původního hradu v letech 1682 – 95. Pracoval tady i J. Brokof – je autorem sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1682. Pár kroků od zámku stojí pozdně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z doby kolem r. 1500, barokně upravený v 18. stol.

Svržno
Architektonicky velice hodnotná a zachovalá ves ležící v malebném údolí řeky Radbuzy. Velmi hodnotnou památkou je mlýn stojící na břehu Radbuzy. U mostu stojí výklenková kaplička. Ve vsi se rovněž dochovala původní roubená chalupa na levém břehu řeky.

Štítary
Vesnice nacházející se v malebné krajině na Soutoku Radbuzy a Slatinného potoka. Výraznou dominantou obce je návrší, kde se nachází největší slovanské hradiště v západních Čechách (odkaz). Na nejvyšším místě bývalé akropole stojí kostele sv. Vavřince. Pod kostolem se nachází působivý starý hřbitov s litinovými kříži. Rovněž obec Štítary je starým středověkým sídlem. Dominantou návsi je barokní kaple sv. Judy Tadeáše z roku 1705. Severně od kaple stojí barokní fara. Ve vsi se dochovala řada staveb dokládajících vývoj venkovské architektury v povodí Radbuzy od 19. století.

Zámělíč

Závist
Zapadlá víska v lesích Českého lesa, která jako jediná unikla osudu ostatních podobných obcí. Ves nebyla srovnána se zemí, protože zdejší budovy sloužily za obydlí lesním dělníkům. Ve vsi nevznikl ani žádný novodobý zemědělský objekt. Závist a její okolí je ukázkou, jak asi vypadaly ostatní vsi v hloubi Českého lesa.Domažlicko


Bozdíš

Domažlice
Městská památková rezervace a centrum Chodska. Trhová osada tady chránila zemské stezky již v 10. stol., v letech 1262 – 65 tu Přemysl Otakar II. vybudoval královské město společně s Chodským hradem. Dominantou protáhlého náměstí je 56 m vysoká a o 60 cm vychýlená věž (původně hláska, dnes součást kostela), upravená jako vyhlídkové místo. Gotický kostel Narození P. Marie byl postaven ve 13. stol. a v 18. stol. zbarokizován, kostel U svatých pochází z doby kolem r. 1300, augustiniánský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie z r. 1287 (nově postaven byl v letech 1671 – 96 a v r. 1991 v restituci navrácen řádu augustiniánů). Většina domů na náměstí má gotická jádra ze 14. stol. a loubí z 15. a 16. stol., částečně se dochovaly hradby s Dolní branou ze 13. stol. a Bezděkovskou brankou. Chodský hrad byl dějištěm důležitých jednání, r. 1316 se sem uchýlil do bezpečí Jan Lucemburský. Po velkém požáru v r. 1592 zůstal hrad 130 let v troskách, dnešní barokní podoba vznikla v letech 1722 – 1728, další úpravy následovaly v r. 1830. Z původního objektu se dochovala válcová věž. Dnes je zde Chodské muzeum, další sbírky najdeme v Muzeu Jindřicha Jindřicha. Na sever od města je Baldovské návrší – památník připomíná, že právě odtud přehlížel kardinál Cesarini v srpnu 1431 bitevní pole a zdrcující porážku křižáckých vojsk. Úzká silnička jižním směrem stoupá ke sv. Vavřinci ("Svatému Vavřinečku"), na někdejší strážní místo, ke kostelu sv. Vavřince z roku 1851, na tradiční poutní místo.

Chodov

Jindřichova Hora

Klenčí pod Čerchovem
Jedna z privilegovaných chodských vsí, dnes městečko, vyhlášený cíl všech, kteří se vydávají na Chodsko. Do r. 1829 sahá tradice výroby keramiky. Farní kostel sv. Martina pochází z 18. stol. Pozoruhodná budova je Stará pošta č. p. 4 z r. 1546, která patří k nejstarším v Čechách. Pamětní deska připomíná pobyt ruského generála A. V. Suvorova v r. 1799. V č. p. 140 na náměstí je muzeum s památkami na slavného rodáka Jindřicha Šimona Baara (1869 – 1925). Dalšími významnými rodáky byli i hudební skladatel Jindřich Jindřich (1876 – 1967) a spisovatel Jan Vrba (1889 – 1961). Historické jádro Klenčí pod Čerchovem je vesnickou památkovou zónou s několika typickými chodskými dvory.

Postřekov

Stráž

Trhanov
Při pohledu na barokní zámek, postavený Volfem Maxmiliánem Lamingenem v letech 1676 až 1677, si připomeneme příběh, zpracovaný A. Jiráskem v románu Psohlavci, o Lomikarovi a rebelii, vedené Janem Sladkým – Kozinou. Poblíž zámku je rybník, z jehož hráze Chodové „pochovali robotu“ (drábovu lískovku a lavici). Boží muka při silnici do Domažlic byla postavena r. 1697 rok po Lomikarově smrti – na záchranu jeho duše. V sídle Lamingenů se narodil známý pražský lékař a literát Josef Thomayer (1853 – 1927), na zámek byla umístěna galerie malíře Chodska J. Špillara.

Újezd
Další z privilegovaných chodských vsí s bývalým Kozinovým statkem (č. p. 3) v rohu návsi – od r. 1958. je v něm památník, přístupný veřejnosti. Kolorit vsi dokreslují i další stavby lidové architektury.


Kalendář akcí
TIP na výlet